Spijkerkwartier/Spoorhoek

Website van de meest dynamische wijk in Arnhem....


homepage
contact
links

laatste nieuws
oproepen
agenda


algemeen
wijkplatform


natuur
statistieken
plannen
historie

wonen
groen
uitgaan
onderwijs
cultuur
gezondheid
religie
veiligheid

oudnieuws
publicaties
foto's
wijkkrant

 

Aktieve groepen


Hier het
nieuwe overzicht (mijngroepen van onsspijkerkwartier)
[voor de statutaire positie, let goed op de eigendomsfactor]
Het oude overzicht (met andere groepen) staat hier.
*alwaar geen link, daar is kennelijk protest tegen deelname aan de nieuwe website?

Bewonersoverleg onder vermelding van "officiële gesprekspartner van de wijk met de gemeente Arnhem"
Buurtverbinders
De Lommerd
De EigenWijze Wijk
DeBlauweWijkEconomie
Groengroep
Parkstraatgemeente
Plan Kaal
Spijkerberichten
Spijkerbrigade onder vermelding van "Dagelijks Bestuur van het Bewonersoverleg"
Spijkerenergie
StadsLab Arnhem
Volleybalvereniging Joop
Wateroverlast Spijkerkwartier
Werkgroep Openbare Ruimte
Werkgroep Spoorhoek
Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier
Wijkkrant
Wijkwebsite (let op, dit is niet de redactie, maar dit zijn de buurtverbinders)
Driekoningenoverleg
Kunst Op De Koffie
Ondernemersvereniging Steenstraat
Spijkerbroek
Spijkerkwarts
Steengroep
Stichting Bewoners Initiatieven Spijkerkwartier
Stichting Bewonersprojecten Spijkerkwartier
Stichting Thialf
Werkgroep Communicatie
Werkgroep Platform
Werkgroep Riethorstenstraat e.o.
Werkgroep Spijkerkwartier
Werkgroep Wijkvisie
Wijkkrant bezorging


Hier het oude overzicht van alle aktieve groepen in de wijk:

- Werkgroep BuitenGewoonBeter Spijkerbuurt
- Werkgroep Spijkerbroek
- Stichting Thialf
- Werkgroep Verkeer
- Bewonersgroep Riethorsterstraat e.o.
- Stichting 6828KK Kunst in Kwartier
- Groengroep Spijkerkwartier/Spoorhoek
- Werkgroep Spoorhoek
- Werkgroep Spijkerkwartier
- Gerda van Steijn Bloemenfonds
- Wijkkrant Spijkerkwartier/Spoorhoek
- Ondernemersverenigingen
- Actiecomité Spijkerkwartier (niet meer actief)
- Signs & Rituals (niet meer actief)
- Ruimte maken (niet meer actief)

De activiteiten in de wijk zijn te vinden onder het kopje agenda in de menubalk links.

Werkgroep BuitenGewoonBeter Spijkerbuurt


Bewoners en de gemeente zijn vanaf begin maart 2011 aan het werk om het gebied Spijkerbuurt in overleg over te nemen specifieke maatregelen voor de herinrichting van de buurt.

Het doel van dit BGB-project is de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Daarvoor gaat de gemeente de komende tijd het achterstallig onderhoud in uw wijk wegwerken. De gemeente heeft daarvoor een speciale pagina ingericht op haar website, zie
www.arnhem.nl > over de stad > projecten > buitengewoonbeter > spijkerbuurt. Op deze website zijn ook diverse gegevens te vinden en de presentatie die op de eerste informatieavond in Musis (2 maart 2011) is gehouden.

De globale planning voor BGB-Spijkerbuurt vanaf februari 2011 was:
Opstellen maatregelen Spijkerbuurt t/m februari
Opstellen Voorlopig Ontwerp maart t/m mei
Opstellen Definitief ontwerp juni t/m aug
Opstellen contracten aannemer sept t/m okt
Aanbestedingsprocedure okt t/m dec
Uitvoering 2012

Deze planning schuift nu door evenredig met de vertraging door de hernieuwde start.

De herstart van de globale planning na de hernieuwde informatie-avond vanaf 12 mei is nu:
Opstellen maatregelen Spijkerbuurt 12-mei
Opstellen Voorlopig Ontwerp mei t/m juli
Opstellen Definitief ontwerp aug t/m okt
Opstellen contracten aannemer nov t/m jan
Aanbestedingsprocedure febr t/m april
Uitvoering 2012

Inmiddels lopen de zaken op de laatste planning toch een beetje achter, want er moest nog heel wat uitgezocht worden met de rioleringen en het wateroverlast-verhaal. En er zijn extra onderzoeken geweest naar de ...bomen.

Na elke opstelling volgt in elk geval vanuit de gemeente een formele bewoners-informatieavond, waar huis-aan-huis de bewoners worden uitgenodigd. De eerste avond was op 2 maart 2011 in Musis waar ongeveer 25 wijkbewoners aan hebben deelgenomen. Dergelijke avonden worden - na afspraak 2 maart in Musis - bij voorkeur in de toekomst in de Lommerd gehouden. Alzo is het ook geschied.

De herstart (informatie-avond voor bewoners) werd op 12 mei 2011 in de Lommerd druk bezocht, een kort verslag met foto's van de avond door wijkbewoner Lex Kwee staat hier: link op Arnhem Direct.

De Spijkerbuurt, met een kleine uitloop vanuit de Kastanjelaan richting de Boulevard Heuvelink, vormt de begrenzing van het projectgebied. Dit BGB-project Spijkerbuurt sluit nauw aan bij het herinrichten van plan Spijkerbroek. En tevens bij de herinrichting van de Steenstraat en de Hommelstraat.

Voor een goede afstemming van alle werkzaamheden in de voorbereidende fase hebben de bewoners van het Spijkerkwartier - via het wijkplatform - een werkgroep opgericht. Dit is de Werkgroep BuitenGewoonBeter Spijkerbuurt. Het besluit tot oprichting hierover werd genomen in overleg met het Wijkplatform (9 maart 2011). Deze werkgroep overlegt regelmatig met de projectgroep van de gemeente. Contactpersoon is - ad interim - secretaris Egbert Bouwhuis. Contact: bgb@spijkerkwartier.net

Alle bewoners kunnen wensen en knelpunten in een BGB-project aanmelden bij de gemeente Arnhem. Dus wanneer er bijzondere aandachtspunten zijn in de buurt, meld dit dan via het AANDACHTSPUNTEN FORMULIER want dat is erg gemakkelijk te downloaden en in te vullen.

Stuur het ingevulde formulier (zonder postzegel) naar gemeente Arnhem, dienst Stadsbeheer, t.a.v. mevrouw S. Tap, Antwoordnummer 2061, 6800 WR Arnhem, of lever het af bij de Lommerd met vermelding:
Werkgroep BGB.

Ingevulde formulieren kan je ook mailen naar: bgbspijkerbuurt@arnhem.nl (dit is de gemeente) of naar de Werkgroep BGB via: bgb@spijkerkwartier.net (BGB bewonersgroep). De gemeente bekijkt samen met de werkgroep BGB de wens of het knelpunt in het kader van BGB en hoe dit kan worden opgelost.

Documenten
De WG BGB heeft een uitgangspunten-document opgesteld waar op hoofdlijnen eisen worden gesteld aan de werkzaamheden die op ons af komen. Dit hebben we het kaderdocument genoemd. De gemeente en de werkgroep hebben samen overleg gevoerd over de werkzaamheden en het kaderdocument, en de reactie van de gemeente op ons kaderdocument is eveneens besproken. Details hierover vindt u in de volgende documenten.
- kaderdocument BGB (pdf 315 kB)
- kaderdocument BGB met genummerde reacties van de gemeente (pdf 187 kB)
- Notulen van de BGB + gemeente vergadering van 31 augustus 2011 (pdf 74 kB)
- Notulen van de BGB + gemeente vergadering van 27 september 2011 (pdf 137 kB)

Extra documenten
- extra onderbouwing kaderdocument door de gemeente (pdf 73 kB)
- regeling groencompensatie (pdf 154 kB)
- de Arnhemse Beken-visie (pdf 7252 kB)
- rioolkaart met Rietebeek door het Spijkerkwartier (pdf 2342 kB)

Naar boven

Werkgroep Spijkerbroek

Bewoners en de gemeente zijn vanaf de zomer van 2006 hard aan het werk om het gebied rondom de bouwspeelplaats Thialf en het sportveld aan de Thorbeckestraat opnieuw in te richten. De driehoek hertogstraat/Emmastraat, Thorbeckestraat en de Spoorlijn vormt de begrenzing van het projectgebied. Bewoners van het Spijkerkwartier en het Broek hebben voor dat doel de werkgroep Spijkerbroek opgericht die een volledig mandaat heeft gekregen van de Wijkplatforms van beide wijken. Deze overlegt regelmatig met de projectgroep van de gemeente. Namens het Spijkerkwartier zitten in deze werkgroep Joost Bos, Han Doornebosch, Reinout Dubbelman, Peter Groot en Loet van Moll. Namens het Broek nemen deel Gijs van den Heuvel, Yolanda Kluen en Joop Lucassen.
Contact: spijkerbroek@spijkerkwartier.net

Naar boven

Stichting Thialf

In maart 2006 is de Stichting Thialf in het leven geroepen. De stichting wil de instandhouding van bouwspeelplaats Thialf aan de C.A. Thiemestraat als speel- en sportgelegenheid voor jeugd en jongeren bevorderen. Daarnaast de stichting de belangen behartigen van de doelgroep jeugd en jongeren en hun ouders in het Spijkerkwartier of in de nabije omgeving van de bouwspeelplaats Thialf en alles wat daarmee verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creëren van ruimte en mogelijkheden voor sport en spel en het organiseren of laten organiseren van multiculturele activiteiten en van één wijkfeest per jaar. De stichting zal voor dat doel samenwerken met aanverwante organisaties en contacten leggen met diverse media.
Momenteel bestaat het bestuur uit Suzanne Ezendam (voorzitter), Wouter Gubbels (penningen) en Joost Bos (secretaris).
Stichting Thialf zoekt financiering voor haar activiteiten middels subsidies, schenkingen en donaties.
Zie hier voor het programma 2014.

Meer weten over de stichting? Download de statuten (pdf, 48 KB)
Vrijwilliger worden of een schenking doen? Dan kan. Download de oproep (pdf, 48 KB)

Contact: thialf@spijkerkwartier.net

Naar boven

Werkgroep Verkeer

Al vele jaren proberen buurtbewoners de verkeerssituaties in de wijk te verbeteren, enkele jaren geleden werden die activiteiten gebundeld in de Werkgroep Verkeer.
De Werkgroep Verkeer houdt zich bezig met het verkeer in en om de wijk. Daarbij komen zeer uiteenlopende zaken aan bod. Afhankelijk van de ontwikkelingen staat daarbij steeds een ander onderwerp centraal. De afgelopen jaren waren dat o.a. het weren van sluipverkeer door de wijk, de balans tussen doorstroming en oversteekbaarheid van de (doorgaande) wegen rondom de wijk, de stallingruimte voor fietsen, de plannen voor betaald parkeren en de consequenties van woningsplitsing op de (toch al hoge) parkeerdruk in de wijk.
De werkgroep volgt de ontwikkelingen en de plannen van de gemeente op de voet en komt waar nodig met eigen voorstellen, zienswijzen en initiatieven.
Daarbij onderhoudt de werkgroep ook het contact met andere wijken. Zo heeft de werkgroep na de voorstellen van de gemeente om een nieuw systeem van betaald parkeren in te voeren (in 2008 en 2009) in overleg met o.a. Transvaal, St Marten-Sonsbeekkwartier, Burgemeesterswijk en andere wijken een analyse van parkeerproblemen en mogelijke oplossingen gemaakt, informatie avonden georganiseerd en zienswijzen opgesteld. Het bijbehorende pleidooi voor maatwerk per wijk is door het nieuwe college van B&W in 2010 overgenomen. Ook de voor 2011 aangekondigde tariefwijzigingen, waarbij parkeren in parkeergarages (in het centrum) goedkoper wordt dan parkeren bij de meter op straat (in de wijken rondom het centrum), zijn mede gebaseerd op de aanbevelingen van de werkgroep.

Vanaf eind 2009 heeft de Werkgroep Verkeer de volgende samenstelling:
Menno Ketel (voorzitter), Jan Trooster (secretaris), Lex Kwee (woordvoerder parkeren), Egbert Bouwhuis, Frits Craanen, Reinout Dubbelman en Erik Zandstra.
Het overleg met de Afdeling Verkeer over parkeerzaken wordt gevoerd door de afvaardiging parkeerzaken (Lex Kwee, Jan Trooster, Erik Zandstra).

Lees hier meer over de werkgroep verkeer van het Spijkerkwartier / Spoorhoek

Contact: verkeer@spijkerkwartier.net

Naar boven

Bewonersgroep Riethorsterstraat en omgeving

Wij zijn een groep bewoners van de Riethorsterstraat en de 1ste en 2de Spijkerdwarsstraat, die de handen ineen hebben geslagen, omdat we beseffen dat we in één van de leukste wijken van Arnhem wonen. Wij willen het karakter van onze wijk, die aan de meest uiteenlopende mensen plaats biedt, handhaven. Tegelijkertijd realiseren wij ons, dat wij, op de relatief kleine oppervlakte, die wij (midden in de stad) tot onze beschikking hebben, alleen op plezierige wijze kunnen samenleven als wij bewust aandacht geven aan onze leefomgeving. Het begint bij heel 'simpele' dingen zoals elkaar groeten op straat, nieuwe buren verwelkomen, en vooral: elkaar leren kennen.

Wij vinden het - net als de jongeren zèlf - belangrijk, dat de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar eindelijk een eigen plek in de wijk krijgt. Ook streven wij ernaar de openbare ruimtes en de straten schoon te houden. De op 1 januari 2006 succesvol gestarte traditie van een gezamenlijke veegactie, zal dan ook voortgezet worden. Tevens hebben we er voor gezorgd dat er vuilnisbakken en fietsleunstangen zijn gekomen.

Jaarlijks houden wij een straatactiviteit om de bewoners met elkaar in contact te laten komen. Zo kunnen ze elkaar eens onder andere omstandigheden treffen en ontdekken dat ze best leuke buren hebben.

In samenwerking met De Groengroep, de Dienst Stadsbeheer, Volkshuisvesting Arnhem en een groot aantal andere sponsors, hebben wij de straat opgefleurd. Met zoveel mogelijk buurtbewoners werden de dertien (inmiddels allemaal door één of meerdere buurtbewoners geadopteerde) boomspiegels onder handen genomen. De vrolijke boomspiegels hebben andere bewoners geïnspireerd tot het aanleggen van geveltuintjes. Dankzij de financiële bijdrage van het Wijkplatform hebben alle boomspiegels inmiddels een hekje. En aan de keukenramen van de 'grijsbouw' zijn maar liefst 42 (door Volkshuisvesting Arnhem geschonken en bevestigde) bloembakken te bewonderen, zodat onze straten niet alleen de leukste en gezelligste, maar ook de mooiste en fleurigste van Arnhem zijn.

'k Zou zeggen loop eens door onze straten en ontdek zelf wat er allemaal te zien is.
Wilt u meer informatie stuur dan een e-mail naar: riethorst@spijkerkwartier.net

Naar boven

Stichting 6828KK Kunst in Kwartier

Het Spijkerkwartier is een belangrijke verzamelplaats voor kunstenaars, vele wonen en werken er. Met haar uitzonderlijke architectuur, haar gemêleerde bevolking en de bijzondere tuinen, theaters en vele andere aktiviteiten, is het niet verwonderlijk dat het Spijkerkwartier ook wel het Montmartre van Arnhem heet te zijn.

In 1992 kwamen een paar mensen op het idee om deze kunstenaars uit te nodigen voor een thema tentoonstelling. De achterliggende gedachte daarbij was om buurtbewoners en kunstenaars dichter bij elkaar te brengen. Deze tentoonstelling, met het thema Kunst en Architectuur in de Wijk, werd laagdrempelig in het buurthuis gepresenteerd.

Het succes van deze expositie nodigde uit tot continuïteit en daarvoor werd Stichting 6828KK Kunst in Kwartier (6828 is de postcode van de wijk) in het leven geroepen. Kunst in Kwartier is een stichting voor en door kunstenaars. Jaarlijks worden alle kunstenaars uitgenodigd om deel te nemen aan een thema tentoonstelling. Deze kan zowel binnen als buiten op straat, in etalages, tuinen of aan gevels plaats vinden. Naast de themaprojecten organiseert Kunst in Kwartier jaarlijk in de maand december een kunstmarkt in buurthuis De Lommerd. Hier kan men tegen zeer vriendelijke prijzen kunstwerken van zeer uiteenlopende technieken kopen.

Voor een overzicht van alle kunstprojecten die de stichting tot nu toe heeft georganiseerd en voor een on-line catalogus van de 2003-expositie 'Het Kunstboek' kunt u terecht op de website: www.kunstinkwartier.nl

Contact: kunstinkwartier@spijkerkwartier.net

Naar boven

GROENGROEP Spijkerkwartier/Spoorhoek

 

De groengroep Spijkerkwartier Spoorhoek
2014

staand, van links naar rechts:
Barbara Visscher
Frank Foks
Leo Vleeshouwers
Hilde-Zita van der Laan
zittend, van links naar rechts:
Toos Poels
Yvonne van de Zandschulp
Yolanda Kluen
Annemieke Kleijn


Bewoners in Spijkerkwartier, Boulevardkwartier en Spoorhoek in Arnhem zijn al jaren actief bezig met het groen. Openbare tuinen, muurbegroeiingen, geveltuintjes, boomspiegels, daktuinen, kortom: ‘natuur in de buurt’.
Zij hebben hun krachten gebundeld in de Groengroep Spijkerkwartier/Spoorhoek.

De Groengroep regelt, steunt en stimuleert waar dat nodig en mogelijk is. Dit gebeurt in samenwerking met de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Arnhem.

De Groengroep maakt deel uit van het Wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek.
In het Wijkplatform werken alle betrokkenen samen aan de ontwikkeling en het beheer van de wijk: bewonersgroepen, ondernemers, gemeente, politie en woningcorporaties.
Het Wijkplatform financiert jaarlijks de aanschaf van planten en tuingereedschappen voor het onderhoud van de binnentuinen en de boomspiegels. Ook financiert het Wijkplatform de hekjes rond de boomspiegels.

Onder WEGWIJS/Groen staat een korte omschrijving van de negen grote en kleine openbare tuinen: historie, karakter en exacte locatie. Ook staat hier een uitleg over het beheer van boomspiegels door wijkbewoners.
Het onstaan van de Tuinen, het Straatgroen, en de Groengroep is na te lezen in de GESCHIEDENIS.

Contact: groengroep@spijkerkwartier.net

Naar boven

Werkgroep Spoorhoek

Werkgroep Spoorhoek
Het lijkt erop dat de Spoorhoek door de gemeente Arnhem aan zijn lot wordt overgelaten. Dit is althans de mening van veel wijkbewoners zoals blijkt uit een enquête in de wijk.
Een aantal bewoners en ondernemers hebben daarom een werkgroep gevormd en het initiatief genomen om de wijk nieuw leven in te blazen. De Werkgroep Spoorhoek wil bewoners en ondernemers enthousiast maken om mee te denken en mee te helpen om van de Spoorhoek weer een attractieve wijk te maken waar het voor zowel bewoners als bezoekers goed toeven is.

Op korte termijn groen, leegstand, en vervelende plekken:
De werkgroep is druk bezig met het ontwikkelen van plannen voor korte termijn. De werkgroep ziet graag dat de wijkbewoners een boomspiegel adopteren en beheren.Twee studenten van Hogeschool Larenstein zijn benaderd. Zij maken een afstudeeropdracht met als thema: “verticaal groen” voor onze wijk. Vanuit de werkgroep Spoorhoek krijgen zij begeleiding van twee architecten. De bedoeling is dus dat in Spoorhoek met veel stedelijke bebouwing, plekken opzoeken die in aanmerking komen voor verticaal groen. In verhouding tot andere wijken mist Spoorhoek mooi groen.
De werkgroep heeft inmiddels een inventarisatie gemaakt betreffende leegstaande en vervallen panden in de wijk. Opvallend blijkt dat de leegstand aaneen geschakeld lijkt te zijn. Via het kadaster gaat de werkgroep achterhalen wie de eigenaar is en gaan we in gesprek met de eigenaar om duidelijkheid te krijgen over de leegstand en de toekomst.
Tussen de Juffer- en Paterstraat bevindt zich een duister steegje waar criminaliteit heerst. Er is een idee om het steegje op te knappen of om hem dmv hekken af te sluiten zodat dit gedeelte van de wijk veiliger wordt.

Op middellange termijn groen, restauratie, bestrating, straatmeubilair:
Een aantal leden van de werkgroep is bezig met het schrijven van subsidieaanvragen. Voor de middellange termijn is het belangrijk om subsidies te verwerven bij de overheid om plannen te realiseren.
De plannen zijn om de wijk met groenschermen en ander verticaal groen te verfraaien, de kerk te verlichten en het hekwerk voor de kerk te restaureren. Ook andere onderwerpen zoals herbestrating van de wijk, ander straatmeubilair zullen in de plannen worden meegenomen.

De Werkgroep Spoorhoek is er voor iedereen uit de wijk, ondernemer en bewoner. Vergaderingen zijn openbaar en als u erbij wilt zijn dan bent u van harte welkom. Voor vergaderingen zie actueel/agenda.
Kijk ook op de pagina wetenswaard/plannen.

CONTACTADRES:
Nexit Architecten
Wilbert de Haan
Spoorwegstraat 48
6828 AS Arnhem.

E-mail: spoorhoek@spijkerkwartier.net

Naar bovenWerkgroep Spijkerkwartier

De Werkgroep Spijkerkwartier is van oudsher de bewonersorganisatie van het Spijkerkwartier. De Werkgroep wordt opgericht op 14 maart 1975. Op dat moment is de wijk onderhevig aan een proces van neergang en verloedering. Een tiental buurtbewoners kan het niet langer aanzien en begint een proces dat moet leiden tot het vergroten van de leefbaarheid in de wijk. De Werkgroep vergadert eens in de twee weken en weet van meet af aan een grote betrokkenheid in de wijk te organiseren. Die betrokkenheid is hard nodig, want anno 1975 is er nog niets waarop de verbetering van de wijk gebaseerd kan worden. Er is geen bestemmingsplan, er is geen goed functionerend buurthuis, er is geen professionele ondersteuning en er is geen medium om de wijk te informeren. Dit is nog maar het begin, want in de jaren die volgen blijkt er geen onderwerp te zijn, of de Werkgroep heeft er mee te maken of bemoeit zich ermee. Zo zijn er veel te veel dubieuze horecabedrijven, raamprostitutie heeft zich her en der in de wijk gevestigd, waardoor een geweldige verkeersoverlast ontstaat die dag en nacht voortduurt, gevestigde wijkbewoners verlaten de wijk massaal, monumentale panden staan te verkrotten en drugs- en tippelprostitutie overlast nemen hand over hand toe. Dan zijn er ook nog de vele kamerverhuurbedrijven, het gebrek aan speelgelegenheden voor kinderen en veel te weinig groen in de wijk.

Wie anno 2003 een rondwandeling maakt door het Spijkerkwartier zal ervaren dat er veel, heel veel, is veranderd. Het Spijkerkwartier is daar waar van toepassing gerestaureerd tot een gemeentelijk- of rijksmonument, andere delen van de wijk werden gesloopt en nieuw gebouwd. Er ontstonden prachtige binnentuinen. Dubieuze horeca is verdwenen en ten gevolge van genomen verkeersmaatregelen is in een deel van de wijk de kwaliteit van de nachtrust behoorlijk toegenomen.

Dit alles kon alleen ontstaan door de nauwe samenwerking die ontstond tussen de gemeente en de Werkgroep Spijkerkwartier en tal van anderen die bij processen betrokken waren. Wat nu is bereikt is een tussenstand, want de einddoelen zijn nog steeds niet gehaald. Er is nog steeds raamprostitutie in het Spijkerkwartier, er is een ontoereikend bestemmingsplan als het gaat om de bescherming van monumentale waarden, er is veel te veel wijkvreemd verkeer (nog steeds) en de parkeerproblematiek is groot. Het deel van de wijk dat grenst aan het raamprostitutie gebied is in ontwikkeling zichtbaar achtergebleven vergeleken bij de rest van de wijk en (monumentale) panden in het raamprostitutie gebied zijn vaak in erbarmelijke staat. Er is voor de Werkgroep nog genoeg te doen.

Nog steeds vergadert de Werkgroep om de veertien dagen. De vergaderingen zijn openbaar en de vergaderdata worden in de wijkkrant gepubliceerd. De vergaderingen worden van oudsher in het buurtcentrum de Lommerd gehouden. De Werkgroep wordt gevormd door buurtbewoners die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van het Spijkerkwartier en die bereid zijn daarin constructief een bijdrage te leveren. Nieuwkomers met deze kwaliteiten zijn steeds van harte welkom! Sinds 1995 zijn de statuten als volgt - statuten WG Spijkerkwartier (pdf document).

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Werkgroep Spijkerkwartier werd een boekje uitgegeven waarin veel meer over de Werkgroep wordt verteld, maar ook over de wijk. Het boekje heeft als titel “Onbetaalde Liefde” en is behalve de download hier, ook verkrijgbaar in Wijkcentrum De Lommerd. Andere publicaties vindt u in het archief.

Contact: spijkerkwartier@spijkerkwartier.net

Naar bovenGerda van Steijn Bloemenfonds

Iemand in de buurt blij maken met een bloemetje of een kleine attentie vanwege een ziekte? Of omdat iemand is gedupeerd, of omdat iemand dat gewoon heeft verdiend? Dat kan sinds 12 mei 2007 via het Gerda van Steijn Bloemenfonds.

U kunt als wijkbewoner iemand uit de buurt aanmelden voor een bloemetje of een kleine attentie. Een vrijwilliger zorgt dan voor de aflevering aan de deur. Een briefje met opgave van 1) de afzender (namens wie) en 2) degene voor wie het "bloemetje" is bestemd (met adres) en 3) de aanleiding of de reden. Dat is voldoende. De kosten worden gedragen door het fonds.

Aanmelden kan via het email- adres: bloemenfonds@spijkerkwartier.net of door een briefje te bezorgen bij de Lommerd, geadresseerd aan het "Gerda van Steijn Bloemenfonds".

Naar bovenWijkkrant Spijkerkwartier/Spoorhoek

Zes keer per jaar verschijnt er een wijkkrant van hoog niveau, zowel kwa inhoud als uiterlijk. Deze wordt door vrijwilligers gemaakt en huis aan huis bezorgd. In de krant kunt u lezen wat er speelt in de wijk en wat er te doen is. Tevens staan er regelmatig foto´s en verslagen in van aktiviteiten die geweest zijn. Daarnaast vindt u er een aantal praktische zaken zoals namen van aanspreekpersonen en telefoonnummers, maar ook verhalen over hoe de wijk ontstaan is en interviews met bewoners en ondernemers uit onze wijk. Kortom: een gevarieerd blad dat het lezen zeker waard is!

In het archief van deze site kunt u artikelen vinden die in de wijkkrant gepubliceerd zijn. Kopij kunt u aanleveren via het e-mailadres wijkkrant@spijkerkwartier.net. Uw vragen of opmerkingen over de wijkkrant kunt u daar ook naar toe sturen en natuurlijk mag u zich als bezorger of redacteur aanmelden. Deadlines voor het inleveren van kopij vindt u in de agenda.

Contact met de redactie: wijkkrant@spijkerkwartier.net

Naar boven

Ondernemersverenigingen

Steenstraat, via OLB, Otto Broekhuizen, tel 026 4423321 - Contact: steenstraat@spijkerkwartier.net
Hommelse Poort, via Hans Ansens, tel 06 53920240 - Contact: hommelstraat@spijkerkwartier.net
Spijkerlaan, via Ayden Demiray, tel 026 4438155 - Contact: spijkerlaan@spijkerkwartier.net

 

Naar boven

Actiecomité Spijkerkwartier (niet meer actief)

Het Actiecomité Spijkerkwartier bestond uit een groep mensen die middels
ludieke acties media, politie en politiek wakker hield wat betreft
leefklimaat, openbare orde en beloftes gemaakt door de Gemeente Arnhem.
Het comitee was vooral actief omtrent 1995, een periode met drugs- en tippeloverlast.
Door de acties is veel bereikt om de kwaliteit van wonen in het Spijkerkwartier te verbeteren.

.

Naar boven

Signs & Rituals (niet meer actief)

Signs & Rituals was een kinderkunstproject. Drie groepen jongeren ontwierpen elk hun eigen kunstobject, waarna ze vervolgens probeerden financiering te krijgen om hun project ergens in de wijk ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Naar boven

Ruimte maken (niet meer actief)

Wat is Ruimte Maken?

Ruimte Maken is je verdiepen in hoe jij zelf en anderen de eigen buurt ervaren. Het is een verkenning van je eigen fysieke, mentale en sociale ruimte en een (her)ontdekkingsproces van je wijk. Het is een open aanpak die leidt tot heel diverse ideeën en plannen. Dat maakt het uitdagend en spannend.
De methode van Ruimte Maken is door acht teams in verschillende gemeenten in Nederland getest. Aan het einde werd een soort wedstrijd - eigenlijk meer een feest met leuke prijzen - georganiseerd waarbij de beste voorstellen ook concreet vervolg zouden krijgen. Arnhem gaf op zaterdag 20 september 2003 een mooie presentatie en we werden tweede na in de wedstrijd op Woudschoten (Woudenberg). De volgende dag was de Zwerfvuil-actiedag in Spijkerkwartier en Spoorhoek.
"Ruimte Maken" in deze wijk bracht wijkbewoners op een bijzondere wijze bij elkaar. Het startte met acht wijkbewoners op 31 maart 2003 in de Lommerd met een map en opdrachten om wensen in te vullen. In juni verwerkten de teamleden een boeiende enquete. Acties werden opgezet waarbij met een kleine groep uitvoering kon worden gegeven. Er zijn door de teamleden van Ruimte Maken voorstellen ingediend. Een van de voorstellen heet "Thuiskomen in je wijk" en is een herindeling van de Spoorhoek van Jan Franssen. Andere voorstellen zijn "Vleermuizen in het Spijkerkwartier - een blik op het nachtleven", het "Projectplan Autodelen" om Duurzaam lucht en ruimte te brengen in onze wijk, Het "Groene WijkPlan" met een combinatie van aanwijsbare Groene Stroom uit Arnhems eigen Windmolen en een Groene Gids, een "Sjamanistische Avond" in een van de binnentuinen. Paul Poolman maakte een gedicht over Ruimte Maken voor de wedstrijd:

Ruimte maken in je wijk
Geeft je op je woonomgeving een speciale kijk
Ideeën maken en uitwerken
Zo het imago van woonplek weten te versterken
Sinds 31 maart zo bezig gegaan
De kern van ruimte maken weten te verstaan
Hier zijn wij Spoorhoek en Spijkerkwartier
Geniet van deze twee Arnhemse wijken in het vizier

Paul Poolman,
16 september 2003

Naar boven

 

 

Naar boven