Volgende . Vorige . Pagina Historie

Twintig straten en een boulevard (21): H.J. Heuvelink en het Boulevardplan

 

In "Twintig straten en een boulevard" nr. 7, inmiddels alweer enige tijd geleden, is aandacht besteed aan de bijdrage van Hendrik Jan Heuvelink junior in de totstandkoming van het Spijkerkwartier. Dat was een flinke bijdrage, met name aan de aanleg en bebouwing van de Boulevard Heuvelink en direct aangrenzende straten. Om die reden is de Boulevard, die tot 1901 gewoon Boulevard heette, toen naar hem genoemd. Inmiddels zijn we weer wat meer van Heuvelink jr. te weten gekomen en ook een foto van hem is teruggevonden en hier afgedrukt. Tijd voor wat familiegeschiedenis.

Hendrik Jan Heuvelink junior werd op 28 januari 1833 in Arnhem geboren als zoon van Hendrik Jan Heuvelink (1806-1867) en zijn vrouw Maria Appeldoorn (overleden 1855). Hendrik Jan Heuvelink sr was sinds 1841 stadsbouwmeester.

Hendrik Jan Heuvelink jr.  

 Hendrik Jan Heuvelink jr.
 
(1833-1901)

 

Hij is vooral bekend gebleven door het naar hem genoemde uitbreidingsplan uit 1853 voor de uitbreiding van de stad Arnhem. De oude stad bestond in die dagen nog grotendeels uit het gebied binnen de voormalige vesting, de huidige singels. Het plan diende om een groot aantal bouwpercelen voor villa's en herenhuizen op te leveren, waarmee welgestelden moesten worden
verlokt Arnhem als woonplaats te kiezen.
Hendrik Jan junior groeide ondertussen op en was werkzaam als timmerman. In 1860 trouwde hij met Johanna Knoops, die hem een jaar later een zoon schonk die genoemd werd, jawel: Hendrik Jan. Deze Hendrik Jan Heuvelink (de jongste) doceerde in het eerste kwart van de twintigste eeuw landmeetkunde aan de Technische Hogeschool (nu universiteit) van Delft.
Johanna Knoops had een twee jaar oudere broer, Hendrijk Gijsbert Knoops, van beroep steenhouwer, die nauw betrokken raakte bij de uitvoering van het Boulevardplan dat in 1877 door Hendrik Jan Heuvelink jr. werd voorgesteld. Heuvelink jr. noemde zich toen al geen timmerman meer, maar gaf als beroep op steenfabrikant en architect.

Van het plan van zijn vader, voor zover dat betrekking had op de uitleg van Arnhem in oostelijke richting, was alleen de aanleg van de Spijkerstraat en de Driekoningenstraat tot stand gebracht. Het plan voorzag verder in de aanleg van een nieuw te graven singel over de terreinen van het Gelders Spijker, waarin nieuw te bouwen villa's zich zouden spiegelen.

Plan voor de bebouwing van de Boulevard.
   Hoe men zich de bebouwing van de Boulevard voorstelde. Dit is nooit uitgevoerd.

Hiervan is niets terecht gekomen, vooral omdat er geen centrale projectleider was die stuur zette op de ontwikkelingen. Iedere grondeigenaar deed dus wat hem het beste uitkwam.
Het Boulevardplan van Heuvelink jr. was qua opzet minder ambitieus dan dat van zijn vader. In plaats van een singel stelde hij voor een brede boulevard aan te leggen ter weerszijden bebouwd met herenhuizen. En hij deed meer. Om greep te krijgen op de uitvoering van het plan kocht hij in 1878 grote delen van de grond op die nodig was om het Boulevardplan te realiseren. Verder brak hij met de gewoonte dat de grond waarop de straten en pleinen waren geprojecteerd gratis aan de gemeente werd aangeboden onder de tegenprestatie dat de gemeente zou zorgen voor verharding en onderhoud daarvan. Hij wilde deze grond, totaal 1 hectare groot, alleen aan de gemeente overdragen als deze daarvoor f 40.000,- betaalde. Hetgeen na de nodige discussie gebeurde.

De volgende keer zullen we meer zien van de realisatie van het Boulevardplan. Hendrik Jan Heuvelink jr. leefde lang genoeg om het gereedkomen daarvan nog mee te maken. Hij overleed te Arnhem op 11 maart 1901.

Joep Mannaerts

 

Volgende . Vorige . Pagina Historie

blok 1